• +48 41 357 52 24
  • kontakt@natur-vit.pl
  • Kopernia 9, 28-400 Pińczów

I   Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Administratorem Państwa danych jest Natur-Vit z siedzibą Kopernia 9, 28-400 Pińczów.

Kontakt z nami możliwy jest drogą elektroniczną na adres m.marchewka@natur-vit.pl.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Natur-Vit gromadzi dane osobowe kontrahentów: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, dane adresowe, numer NIP, numery telefonów, adresy e-mail, numer konta bankowego.

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy współpracy w tym do:
•   zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,
•   realizacji obowiązków firmy Natur-Vit przewidzianych prawem, dotyczących faktur i innych dokumentów księgowych,
•   ochrony praw firmy Natur-Vit zgodnie z przepisami prawa,

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

•   W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
•   Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
•   Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
•   Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

•   Dostęp do Państwa danych osobowych mają firmy, które pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym realizowane i rozliczane są zamówienia.
•   Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

•   Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane.
•   Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
•   Po upływie okresu przechowywania danych będą one trwale usunięte lub zanonimizowane.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

1. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt, pdf, XML, JSON, CSV),
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
f) usunięcia danych osobowych.
2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres m.marchewka@natur-vit.pl.
3. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl/pl/493).